دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: ارزیابی استراتژی

مدیریت استراتژیک: ارزیابی استراتژی

ارزیابی استراتژی: تعریف ارزیابی استراتژی؛ فرآیند ارزیابی استراتژی؛ نکات مهم در ارزیابی استراتژی؛ برنامه ریزی مبتنی بر سناریو؛ برنامه ریزی اقتضایی

مدیریت استراتژیک: ارزیابی استراتژی

مطالب این بخش متمرکز بر مجموعه اقداماتی است که لازم است توسط واحد مدیریت استراتژی کسب و کار به منظور ارزیابی استراتژی، اجرایی شوند. در همین راستا، ابتدا تعریف جامعی از ارزیابی استراتژی ارائه می‌شود و به تشریح نکات مهمی می‌پردازیم که لازم است در ارزیابی استراتژی مورد توجه قرار گیرند. سپس فرآیند ارزیابی استراتژی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و برنامه ریزی اقتضایی، مطرح می‌شوند. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

  • تعریف ارزیابی استراتژی

  • فرآیند ارزیابی استراتژی

  • نکات مهم در ارزیابی استراتژی

  • برنامه ریزی مبتنی بر سناریو

  • برنامه ریزی اقتضایی

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.