خدمات / مشاوره

ارائه مشاوره حرفه‌ای و اثربخش در حوزه‌های بازاريابی، فروش، استراتژی و توسعه فردی
ارائه مشاوره بازاريابی، فروش، استراتژی و توسعه فردیارائه مشاوره حرفه‌ای و اثربخش در حوزه‌های مدیریت، بازاريابی، فروش، استراتژی و توسعه فردی با رويکردی نتيجه‌گرا و کاربردی موجب بهبود عملکرد شده و می‌تواند در راهبری، حصول نتيجه و کاهش هزينه و ريسک پروژه‌های سازمانی و يا برون‌سپاری شده، بسيار موثر باشد. اهم محورهای مشاوره فردی و سازمانی به شرح زير است:

 • مشاوره انتخاب رشته و مسیر پیشرفت تحصیلی

 • مشاوره انتخاب مسیر پیشرفت شغلی

 • مشاوره برندینگ شخصی

 • مشاوره راه‌اندازی و توسعه کسب و کار

 • برنامه‌ریزی و اجرای مصاحبه شغلی

 • طراحی ساختار و استقرار واحد مدیریت بازاریابی

 • طراحی ساختار و استقرار واحد مدیریت فروش

 • طراحی ساختار و استقرار واحد مدیریت استراتژی

 • مشاوره تدوین برنامه بازاریابی

 • مشاوره تدوین برنامه استراتژیک

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای تحقیقات بازاریابی

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای کمپین تبلیغاتی 360

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای کمپین بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای کمپین تبلیغات محیطی

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای کمپین تبلیغات BTL

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه تدوین کتابچه برند

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه توسعه جوهره برند

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه تدوین داستان برند

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه مدیریت برند و برندسازی

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه مدیریت تجربه مشتری

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه مدیریت ارتباط با مشتری

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه مدیریت محصول

 • مشاوره برنامه‌ریزی و اجرای پروژه بازاریابی خدمات

 • مشاوره حوزه مدیریت نیروی فروش

 • کوچینگ فردی در حوزه بازاریابی، استراتژی و فروش