دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: انواع استراتژی‌ها

مدیریت استراتژیک: انواع استراتژی‌ها

انواع استراتژی: استراتژی های پورتر؛ استراتژی های یکپارچگی؛ استراتژی های تهاجمی؛ استراتژی های تنوع؛ استراتژی های تدافعی؛ رابطه اهداف بلندمدت و استراتژی؛ منافع اهداف بلندمدت؛ ویژگی‌های اهداف بلندمدت

مدیریت استراتژیک: انواع استراتژی‌ها

در این بخش به تشریح انواع استراتژی‌ها پرداخته می‌شود. ابتدا تعریف جامعی از اهداف بلندمدت ارائه شده و به تشریح ویژگی های اهداف بلند مدت، منافع آن ها و رابطه آن ها با استراتژی‌های کسب و کار می‌پردازیم. در ادامه، انواع استراتژی ها به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 • استراتژی های پورتر شامل:

 • استراتژی رهبری هزینه

 • استراتژی تمایز

 • استراتژی تمرکز

 • استراتژی های یکپارچگی شامل:

 • استراتژی یکپارچگی رو به جلو

 • استراتژی یکپارچگی رو به عقب

 • استراتژی یکپارچگی افقی

 • استراتژی های تهاجمی یا متمرکز شامل:

 • استراتژی توسعه بازار

 • استراتژی نفوذ در بازار

 • استراتژی توسعه محصول

 • استراتژی های تنوع شامل:

 • استراتژی تنوع همگون

 • استراتژی تنوع ناهمگون

 • استراتژی تنوع افقی

 • استراتژی های تدافعی شامل:

 • استراتژی مشارکت

 • استراتژی کاهش

 • استراتژی واگذاری

 • استراتژی انحلال

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.