دانش کده / اسلایدهای کلاسی / مدیریت استراتژیک پیشرفته / مدیریت استراتژیک: تحلیل محیط داخلی و خارجی

مدیریت استراتژیک: تحلیل محیط داخلی و خارجی

ترسیم وضعیت موجود: تعریف تحلیل محیط داخلی و خارجی؛ اجزای محیط داخلی و خارجی؛ ماتریس ارزیابی عوامل محیطی؛ ماتریس بررسی رقابت؛ محیط کلان؛ محیط صنعت؛ محیط رقابت؛ رویکردهای تحلیل محیط داخلی

مدیریت استراتژیک: تحلیل محیط داخلی و خارجی

مطالب ارائه شده در این بخش متمرکز بر اقداماتی است که لازم است در واحد مدیریت استراتژی کسب و کار به منظور ترسیم وضعیت موجود اجرایی شوند. ابتدا به تعریف تحلیل محیط خارجی و ویژگی‌های آن، و سپس به تشریح مفهوم فرصت ها و تهدیدهای محیطی می‌پردازیم. در گام بعد، اجزای تشکیل دهنده محیط خارجی معرفی می‌شوند و در خصوص چگونگی تحلیل محیط کلان، محیط صنعت و محیط رقابتی بحث می‌کنیم. در ادامه به کاربردهای مدل تحلیل صنعت پورتر اشاره می‌شود. پس از تشریح اقدامات لازم برای تحلیل محیط خارجی، به تعریف تحلیل محیط داخلی و بررسی ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود و 4 رویکرد اصلی که می‌توانند به منظور تحلیل محیط داخلی مورد استفاده قرار گیرند، ارائه می‌گردند. همچنین 3 ماتریس اصلی که برای جمع‌بندی نتایج تحلیل محیطی کاربرد دارند، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی، معرفی می‌شوند. مهم ترین مطالب ارائه شده در این بخش به شرح زیر است:

 • تعریف تحلیل محیط داخلی

 • ویژگی‌های تحلیل محیط داخلی

 • فرآیند تحلیل محیط داخلی

 • رویکرد منبع محور

 • رویکرد کارکردی یا وظیفه گرا

 • رویکرد زنجیره ارزش پورتر

 • رویکرد تعالی کسب و کار

 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 • تعریف تحلیل محیط خارجی

 • ویژگی‌های تحلیل محیط خارجی

 • فرآیند تحلیل محیط خارجی

 • رویکرد صنعتی / سازمانی

 • اجزای محیط خارجی

 • اجزای محیط کلان

 • اجزای محیط صنعت

 • اجزای محیط رقابتی

 • مدل تحلیل صنعت پورتر

 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 • ماتریس بررسی رقابتی

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.