دانش کده / اسلایدهای کلاسی / اصول بازاریابی پیشرفته / بازاریابی پیشرفته: ارتباطات یکپارچه بازاریابی

بازاریابی پیشرفته: ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی: تعریف ارتباطات بازاریابی؛ تعریف ابزارهای ارتباطی شامل: تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی و ابزارهای پیشبرد فروش؛ تعیین ترکیب ابزارهای ارتباطی؛ فرآیند طراحی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

بازاریابی پیشرفته: ارتباطات یکپارچه بازاریابی

تبلیغات، روابط عمومی، فروش و عناصر پیشبرد فروش، 4 عنصر ارتباطی هستند که نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی را شکل می‌دهند و کمک می‌کنند کسب و کار بتواند پیام خود را به مخاطب منتقل کند. در این بخش به تعریف ارتباطات بازاریابی و هریک از عناصر ارتباطی پرداخته می‌شود. این نکته کلیدی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد که هر 4 عنصر ارتباطی لازم است یک پیام واحد را در قالب نظام یکپارچه ارتباطات بازاریابی به مخاطب منتقل کنند. در خصوص عواملی بحث میکنیم که در تعیین ترکیب عناصر ارتباطی موثرند و در نهایت به بررسی اقداماتی می‌پردازیم که لازم است در واحد مدیریت بازاریابی به منظور طراحی نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی، اجرایی شوند. مهم ترین مطالبی که مورد بررسی قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

 • تعریف ارتباطات بازاریابی

 • تعریف ابزارهای ارتباطی

 • تعریف تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی و ابزارهای پیشبرد فروش

 • تعیین ترکیب ابزارهای ارتباطی

 • فرآیند طراحی ارتباطات یکپارچه بازاریابی


  اهمیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  تولید محصول خوب، یعنی محصولی که بازار میخواهد، مهم است اما اصل داستان نیست، یعنی ممکن است شما محصول خوبی طراحی کنید و کانال توزیع خوبی هم داشته باشید اما فروش خوبی را تجربه نکنید؛ چرا؟ به این علت که درک مصرف کننده، عامل اصلی محرک فروش است، مهم این است که مصرف کننده چه درکی در خصوص محصول شما دارد؟ و ارتباطات یکپارچه بازاریابی ابزار ایجاد ادارک مطلوب در ذهن مصرف کننده است. بازاریابی جنگ محصولات نیست بلکه جنگ بر سر ادراکات مصرف کننده است و در ابزار چهارم که بحث مهم ارتباطات است به این ادراک رسیدگی می شود و تلاش میشود تصویری که واحد بازاریابی قصد دارد، در ذهن مصرف کننده ایجاد شود.

  تعریف ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  ارتباطات یکپارچه بازاریابی یعنی مجموعه ابزارهای ارتباطی اعم از تبلیغات و پیشبرد فروش و روابط عمومی و فروشندگی شخصی که واحد بازاریابی استفاده میکند تا درکی را که می خواهد از خودش در ذهن مصرف کننده ایجاد کند؛ بنابراین باید برای برند مهم باشد که چطور و کجا دیده می شود؟

  در نتیجه، زمانی که گفته می شود ارتباطات یکپارچه بازاریابی، باید به 3 مورد مهم توجه داشت:

  اول اینکه رویکرد فعال داشته باشیم،

  دوم اینکه کجا دیده می شویم و

  سوم، چطور دیده می شویم؟

  این 3 مهم، تعیین کننده خروجی نهایی خواهد بود.


  انواع ابزارهای ارتباطی

  زمانی که صحبت از ارتباطات می شود، برخی آن را فقط محدود به تبلیغات می دانند، در صورتی که تبلیغات فقط یکی از ابزارهای ارتباط با مصرف کننده است. 4 ابزار ارتباطی با مصرف کننده داریم که عبارتند از:

  تبلیغات

  ابزارهای پیشبرد فروش

  فروش شخصی

  روابط عمومی

   

  فرآیند طراحی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  این فرآیند یعنی من به عنوان تولید کننده چه گام هایی طی کنم و چه اقداماتی در واحد بازاریابی انجام بدهم تا با تعیین ترکیب بهینه ابزارهای ارتباطی، ارتباط اثربخشی را با مخاطب برقرار کنم. بنابراین ارتباطات بازاریابی جامع یا ارتباطات بازاریابی یکپارچه، به این معنی است که ترکیبی از این 4 ابزار داشته باشیم و فقط توجهمون به 1 یا 2 ابزار جلب نشود. این فرآیند در 5 گام و به ترتیب زیر انجام می شود:

  شناسایی مخاطب هدف

  تعیین پاسخ مورد انتظار

  انتخاب پیام تبلیغاتی

  انتخاب ابزار و رسانه

  ارزیابی اثربخشی ارتباط(پیام، ابزار و رسانه)

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.