دانش کده / کافه مدیریت / توسعه فردی یعنی...

توسعه فردی یعنی...

توسعه فردی یعنی تلاش كنيد تا در پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد

توسعه فردی یعنی...

توسعه فردی یعنی تلاش كنيد تا در پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد:


تسلط بر جسم:

ورزش، تغذيه، كنترل وزن، رسيدگی به ظاهرتان، ترک سيگار، الکل و وابستگی های جسمانی ديگر


تسلط بر هيجانات:

خشم، پرخاشگری، عصبانيت، افسردگی، دمدمی مزاجی، نااميدی، خوشی های بی اساس، لذت جويی با پيامدهای منفی


تسلط بر مسائل مالی:

تعادل بين دخل و خرج، اقتصاد در مصرف و مديريت مالی زندگی


تسلط بر زمان:

مديريت زمان، جلو افتادن از برنامهها، پيگيری كارها و به موقع عمل كردن


تسلط بر روابط:

مديريت روابط بين فردی و اجتماعی خود با ديگران(دوستان، خانواده، فاميل و رفت و آمدهای ديگر)


✍🏻کوین_ترودو

دسترسی به این محتوا فقط مخصوص اعضا است.برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.